STATUT
FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA „PEŁNOPRAWNI.PL”

z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 stycznia 2018 r.

§ 1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA „PEŁNOPRAWNI.PL” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Janusza Krzeszewskiego zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w Warszawie przez notariusza Martynę Gonstał w Kancelarii Notarialnej w Warszawie (02-577) przy Alei Niepodległości 124 lok.1, w dniu 17 stycznia 2019 r., repertorium A nr 197/2019, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.
Fundacja działa pod nazwą FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA „PEŁNOPRAWNI.PL”.
Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy „PEŁNOPRAWNI.PL”.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza jej granicami.
Fundacja może: ustanawiać przedstawicielstwa w kraju i za granicą, tworzyć
i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach bądź stowarzyszeniach.

§ 6

Nadzór nad Fundacją ze względu na jej cele sprawuje minister sprawiedliwości.


§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla realizacji celów statutowych Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Celami Fundacji są:
doradztwo i pomoc prawna na rzecz ochrony rodziny i praw pracowniczych, przeciwdziałania: dyskryminacji płci, wieku, wiary, rasy, pochodzenia, poglądów, orientacji psychoseksualnych, mobbingowi oraz wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej;
działalność edukacyjna, szerząca świadomość prawną;
zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostępu do narzędzi prawnych i wsparcia prawnego dla osób ze słabiej rozwiniętych regionów, dla osób mniej uprzywilejowanych i osób niepełnosprawnych;
wspieranie instytucji, organizacji, osób fizycznych oraz prawnych zwalczających negatywne zjawiska społeczne, zwiększając zarazem mechanizmy ich eliminowania;
doradztwo i pomoc prawna;
popularyzacja na rzecz wprowadzania kompleksowych rozwiązań prawnych dotyczących zwalczania dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, rasę, poglądy, orientację, niepełnosprawność, czy mowę nienawiści.

§ 9

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
udzielanie bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich;
organizowanie akcji promocyjno-informacyjnych zwiększających świadomość prawną;
wdrażanie kompleksowych rozwiązań prawnych zbieżnych z działalnością Fundacji;
opracowywanie i wdrażanie systemów przekazywania wiedzy z zakresu prawa;
reprezentowanie osób fizycznych przed sądami powszechnymi, Sądu Najwyższego, organami publicznymi, sądami administracyjnymi wszystkich instancji, w  sprawach z zakresu: prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego oraz w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym w sprawach o alimenty, ochronę konsumentów, ochronę praw własności przemysłowej, ochronę dóbr osobistych, ochronę równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli;
organizację kursów, seminariów, warsztatów, konferencji, szkoleń i innych form kształcenia i samodoskonalenia w formie tradycyjnej oraz nowoczesnej, a także opracowań publikacji, tworzenie stron i portali internetowych;
organizację wolontariatów, akcji pomocowych, inicjatyw i akcji specjalnych, a także kampanii 1%;
organizację imprez okolicznościowych i wyjazdowych form o charakterze: sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, edukacyjnym, mającym propagować działania zbieżne ze statutem Fundacji;
wspomaganie informacyjne i prawne rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, rozwoju nauki i techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz wspieranie w rozpowszechnianiu i wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych w praktycznej działalności gospodarczej;
tworzenie i wdrażanie kompleksowych rozwiązań technologicznych, popularyzujących cele statutowe tj. wspierające odbiorców w problematyce prawnej i obywatelskiej, zwłaszcza osoby z regionów słabiej rozwiniętych, a także osoby niepełnosprawnych;
współpracę – oprócz realizacji własnych inicjatyw – z innymi instytucjami, organizacjami, osobami fizycznymi oraz prawnymi dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to musi mieć charakter zgodny z działaniami i celami określonymi w statucie FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA „PEŁNOPRAWNI.PL”
propagowanie i ochronę wolności oraz praw człowieka, swobód obywatelskich, a także wspieranie działania innych podmiotów rozwijających demokrację.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 11

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z funduszu oraz dochodów uzyskanych przez Fundację zgodnie z zasadami przewidzianymi w statucie.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, zapisów, spadków;
b) dotacji, datków oraz subwencji osób prawnych;
c) dochodów uzyskanych ze zbiórek, imprez okolicznych, akcji promocyjnych, organizowanych i/lub prowadzonych przez Fundację;
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z praw majątkowych przekazanych Fundacji;
e) konkursów grantowych i programów polskich organizacji;
f) konkursów grantowych i programów Unii Europejskiej, a także innych organizacji europejskich i międzynarodowych;
g) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz z praw majątkowych przekazanych Fundacji;
odsetek bankowych, od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
dochodów pochodzących z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, w tym dotacje, subwencje, sumy pieniężne, środki rzeczowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarząd.

§ 13


Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 14


Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Przedmiotem działalności Fundacji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:
a) przedmiotem przeważającej działalności Fundacji jest:
1. 69.10.Z – Działalność prawnicza
b) przedmiotem pozostałej działalności Fundacji są:
69.20.Z – Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe
85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
85. 59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
58.11.Z – Wydawanie książek
58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
88.99. Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
63.12.Z – Działalność portali internetowych
58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 15


Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z normami prawa obowiązującymi osoby prawne.

§ 16

Działalność gospodarcza, o której mowa w § 14 ust. 2 może być podejmowana w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 17


Fundacja nie ma prawa:
udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku
do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 18


Organami Fundacji są :
Rada Fundacji,
Zarząd Fundacji.
Nie można być jednocześnie członkiem więcej niż jednego organu Fundacji.
Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków organu. W razie równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
Członkom organów Fundacji przysługuje prawo zwrotu kosztów poniesionych w związku
z pełnioną funkcją, w tym kosztów noclegów, podróży oraz diet.

§ 19

W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 5 członków powoływanych przez Fundatora.
Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady powołany przez Fundatora spośród jej członków.
Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 lata i rozpoczyna się z dniem powołania.

§ 20

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolującym i opiniodawczym Fundacji.
Radzie Fundacji przysługuje prawo powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji
w każdym czasie.
Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji;
podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazywanych do decyzji Rady;
udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji.
Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielenia jej wyjaśnień i udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Zarządu Fundacji.
Zebrania Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
Zebranie Rady Fundacji w sprawie udzielenia Zarządowi Fundacji absolutorium odbywa się
w terminie do 31 marca każdego roku.
Rada Fundacji reprezentuje Fundację w czynnościach prawnych z członkami Zarządu.

§ 21

Zarząd Fundacji może składać się od 1 do 3 osób, w tym z Prezesa i Wiceprezesa Zarządu i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatorów.
Fundatorzy, mogą zostać członkami Zarządu.

§ 22

Do Zarządu należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora oraz rady Fundacji.
W szczególności Zarząd:
kieruje bieżącą działalnością Fundacji;
sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
wyznacza główne kierunki działalności Fundacji w ramach uchwalonych przez Radę Fundacji planów i programów działania;
przygotowuje i przedstawia właściwemu ministrowi i Radzie Fundacji sprawozdania
z działalności Fundacji, w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni;
ustala regulamin Zarządu Fundacji;
wykonuje uchwały Rady Fundacji.
W przypadku wieloosobowego Zarządu Fundacji, pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes lub wyznaczony przez prezesa Wiceprezes. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.

§ 23

Zarząd podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie stwierdzenia niemożliwości realizacji celów, dla których Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym organizacjom pożytku publicznego, wskazanym uprzednio przez Zarząd, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

§ 24

Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia działalności i kończy się dnia 31 grudnia roku 2019.

_____________________
Janusz Krzeszewski
Fundator