POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności”) dotyczy serwisu internetowego pełnoprawni.pl (zwanego dalej „Serwisem”) prowadzonego przez Fundację Praw Człowieka „Pełnoprawni.pl” z siedzibą w Warszawie, przy Alei Niepodległości 124/5, 02-577 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000771505, REGON: 382580665, NIP: 5213856609 (zwana dalej: „Fundacją”) i opisuje najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.
 2. Fundacja, jako podmiot prowadzący, będący operatorem  Serwisu, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych;
 3. Administratorem danych gromadzonych za pomocą serwisu jest Fundacja Praw Człowieka „Pełnoprawni.pl” z siedzibą w Warszawie (02-577), przy Al. Niepodległości 124/5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000771505, REGON 382580665, NIP 5213856609.
 4. Polityka prywatności została przyjęta przez Fundację w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników serwisu pełnoprawni.pl, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Fundacja  zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom serwisu pełnoprawni.pl. realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tym akcie prawnym. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez profil użytkownika lub wysłanie emaila do Fundacji  ze stosownym żądaniem na adres email: fundacja@pelnoprawni.pl. z adresu email podanego podczas rejestracji w serwisie pelnoprawni.pl.
 5. Serwis Fundacji jest z założenia bezpłatny i ogólnodostępny. Fundacja może wprowadzić ograniczenia dostępowe w formie logowania, newsletterów, zakładania kont, jak również odpłatności korzystania z części niektórych serwisów. Całkowity dochód uzyskany z odpłatnych części serwisu przeznaczany jest na wymagane prawem opłaty administracyjne oraz działania statutowe Fundacji.
 6. Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z serwisu Fundacji.
 7. Korzystanie z serwisu należącego do Fundacji i podawanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Użytkowanie serwisu Fundacji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Fundację.
 8. Postanowienia z Polityki prywatności mogą być uregulowane również w innych dokumentach dotyczących zasad związanych z serwisem należącym do Fundacji. W takim przypadku użytkownik zostanie o tym poinformowany w Polityce prywatności na poszczególnym serwisie.
 9. Aby skontaktować się z naszą Fundacją, należy wysłać wiadomość na adres e-mail: fundacja@pelnoprawni.pl, poprzez tradycyjną pocztę na adres siedziby lub za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „Kontakt” na stronie pełnoprawni.pl.

ZBIERANIE INFORMACJI

 

 1. Fundacja może gromadzić informacje o użytkowniku poprzez pobieranie danych w postaci: numeru IP użytkownika, rodzaju przeglądarki, używanego języka, czasie dostępu, loginu, hasła, a także innych czynności, które użytkownik dobrowolnie podejmuje w obrębie serwisu prowadzonego przez Fundację, takich jak informacje o wyświetlanych stronach, linkach, z których skorzystał użytkownik. Dane te są zbierane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa serwisu, a tym samym osób z niego korzystających.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, Fundacja stosuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, tak aby gromadzone za pośrednictwem serwisu dane osobowe były bezpieczne. W szczególności Fundacja chroni dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem.
 3. Większość danych przechowywana jest w formie elektronicznej, na wynajętym od wyspecjalizowanej firmy serwerze, komputerach biurowych, poczty e-mail, a także narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Fundację oraz podmioty współpracujące z fundacją. Część danych ze względów prawnych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej. Dane przekazane są obsłudze informatycznej Fundacji oraz obsłudze księgowej Fundacji, w przypadku osób wspierających nas darowiznami.
 4. Dane przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione poprzez zastosowanie m.in. następujących zabezpieczeń: kontroli dostępu, stosowanie urządzeń zabezpieczających serwer.
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Fundację w innym celu niż umożliwienie użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez serwis pełnoprawni.pl.
 6. Fundacja ze względów formalno-prawnych, jak również wymogów technologicznych serwisu może zbierać danę od następującej grupy osób:
 • użytkowników serwisów należących do Fundacji, wyłącznie w zakresie opisanym w polityce prywatności;
 • dane subskrybentek i subskrybentów newsletterów i list mailingowych;
 • danych osób wspierających działalność Fundacji wszelkiego rodzaju darowiznami;
 • dane osób przekazujących na rzecz Fundacji 1% podatku;
 • dane uczestników i uczestniczek konkursów;
 • dane osób wypełniających ankiety, kwestionariusze, formularze zamieszczane na stronach  należących do Fundacji;
 • dane osób pracujących w mediach, które nawiążą współpracę z Fundacją;
 • dane osób, z którymi Fundacja kontaktować się będzie za pomocą telefonu, SMS-ów, listów;
 • dane osób kontaktujących się z fundacją poprzez portale społecznościowe (Facebook, Twitter, LinkedIn). W tym przypadku większość danych posiadają właściciele portali społecznościowych, z których korzystają zarówno użytkownicy, jak i Fundacja.
 1. Dane są przetwarzane w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Fundacji, z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze (np. sytuacji rodzinnej, stanie zdrowia), które Fundacja usuwa lub anonimizuje niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy. Użytkownik każdej z ww. grup ma prawo domagać się usunięcia danych wcześniej. Wystarczy napisać swój sprzeciw na adres fundacja@pelnoprawni.pl.
 2. Fundacja zapewnia, że dokłada należytych starań w zakresie ochrony prywatności, a także informacji przekazywanych przez użytkowników serwisu, w szczególności ich danych osobowych.
 3. Fundacja chroni uzyskane dane osobowe z  zachowaniem zasad bezpieczeństwa przewidzianych w normach prawa polskiego i prawa międzynarodowego.
 4. Fundacja pobiera i przetwarza uzyskane informacje oraz dane osobowe wyłącznie w celach: zapewnienia pełnej obsługi użytkowników, korzystających z serwisów należących do Fundacji, prowadzenia wewnętrznych analiz statystycznych, mających na celu generowanie statystyk odwiedzin naszych serwisów, polepszania usług na serwisach internetowych oraz pozostałych usług Fundacji oraz marketingu związanego z własnymi produktami oraz usługami.
 5. Fundacja nie ujawnia danych przekazywanych przez użytkowników osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez przepisy formalno-prawne, gdy ujawnienie tych danych jest konieczne, jak też podmiotom współpracującym z Fundacją w zakresie działań statutowych lub funkcjonalności serwisu (np. podmiotom organizującym szkolenia, firmom obsługującym e-płatności, czy też firmom oferującym usługi pocztowe, w przypadku, gdy zachodzi konieczność skorzystania z takich usług).
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do  kontroli przetwarzania jego danych osobowych, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

PŁATNOŚCI I DANE W FORMULARZACH

 

 1. Przekazanie danych osobowych Fundacji, zamieszczanych przez użytkowników w formularzach znajdujących się na stronie pełnoprawni.pl, jest dobrowolne.
 2. Dokonanie wpłat na rzecz działań statutowych Fundacji wymaga podania imienia, nazwiska, adresu e-mail. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Brak danych obowiązkowych uniemożliwi realizację płatności.
 3. Użytkownik sfinalizuje płatności po tym, jak zostanie przeniesiony do zewnętrznego serwisu, wyspecjalizowanego w płatnościach online, należącego do niezależnego od Fundacji podmiotu, będącego Partnerem Fundacji.
 4. Partnerzy mają prawo przetwarzać dane Użytkowników przekazywane przez naszą Fundację wyłącznie w ramach wykonania prac opisanych w umowie zawartej pomiędzy Fundacją a Partnerem Fundacji, z poszanowaniem przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych.
 5. Dane osobowe użytkowników, które przetwarzane są przez Fundację, służą wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji, w tym należytemu funkcjonowaniu serwisu internetowego, służącemu spełnianiu zadań misji Fundacji. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są Partnerom wyłącznie w związku z działalnością statutową Fundacji.
 6. Wypełniając dane w formularzach, jak również dokonując wpłat, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację podanych przez niego danych osobowych w Art. 6. ust. 1. lit. A RODO.

POLITYKA COOKIES

 

 1. Serwisy należące lub prowadzone przez Fundację mogą wykorzystywać technologię „cookies” (tzw. ciasteczka). Są to dane informatyczne (w głównej mierze pliki tekstowe), przeznaczone do korzystania ze serwisów internetowych. Zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer, czas przechowania. Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika, np. na jego komputerze.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies, a także uzyskującym dostęp do nich jest operator serwisu i zarazem administrator danych: Fundacja Praw Człowieka „Pełnoprawni.pl”.
 3. Pliki cookies mają na celu: zoptymalizowanie zawartości serwisu Fundacji do indywidualnych preferencji użytkownika, tworzenia wewnętrznych statystyk serwisu Fundacji, dzięki czemu możliwe będzie modernizowanie serwisu zgodnie z potrzebami użytkowników, utrzymywanie sesji użytkownika serwisu, np. przy zalogowaniu albo wypełnieniu niektórych formularzy niewymagających logowania.
 4. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika. Nie wpływają również na oprogramowanie zawarte na tym urządzeniu.
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego lub ograniczyć stosowanie plików cookies.
 6. Ograniczenia używania plików cookies mogą wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności dostępne na serwisie Fundacji.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być również wykorzystane przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Działania te mają na celu wyłącznie optymalizację usług dla użytkownika, jak również muszą odbywać się w zakresie działań statutowych Fundacji.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w „Pomoc”, znajdującym się w menu przeglądarki internetowej użytkownika.
 9. Fundacja Praw Człowieka „Pełnoprawni.pl” informuje, że serwis może zawierać odnośniki lub linki do innych stron www (np. do serwisów Partnerów Fundacji), którzy mogą stosować inną politykę i praktykę niż ta, która jest przyjęta przez Fundację.
 10. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach, dbając jedynie o staranny dobór Partnerów Fundacji.

Kontakt i dodatkowe informacje

W razie pytań dotyczących polityki prywatności Fundacji Praw Człowieka „Pełnoprawni.pl”, prosimy o kontakt na adres: fundacja@pelnoprawni.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie jej zaktualizowanej wersji na serwisach internetowych należących do Fundacji.

Ta wersja polityki prywatności została opublikowana  28 lutego 2019.