Finansowanie fundacji Pełnoprawni.pl

Fundacja Praw Człowieka „Pełnoprawni.pl” prowadzi działalność finansową oraz rachunkowość zgodnie z normami prawa obowiązującymi osoby prawne.

Jesteśmy niezależną organizacją, niepowiązaną z rządem, instytucjami państwowymi czy też firmami. Nie przyjmujemy środków finansowych w sposób inny niż ustalony w statucie Fundacji, a więc na zasadach, na których funkcjonują inne podmioty o podobnym do naszego profilu.

Zgodnie ze statutem naszej organizacji, dochody Fundacji Praw Człowieka „Pełnoprawni.pl” pochodzą z:
– darowizn, zapisów, spadków;
– dotacji, datków oraz subwencji osób prawnych;
– dochodów uzyskanych ze zbiórek, imprez okolicznych, akcji promocyjnych
organizowanych i/lub prowadzonych przez Fundację;
– dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z praw majątkowych przekazanych Fundacji;
– konkursów grantowych i programów polskich organizacji;
– konkursów grantowych i programów Unii Europejskiej, a także innych organizacji europejskich i międzynarodowych;
– dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz z praw majątkowych przekazanych Fundacji;
– odsetek bankowych, od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
– dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
– dochodów pochodzących z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów.

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, w tym dotacje, subwencje, sumy pieniężne, środki rzeczowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Zobacz statut Fundacji Praw Człowieka „Pełnoprawni.pl”.